06.09.2017

    M.KAINDL()

      4100 600 38    =   1352 ..

       44